Feth-i Selânik

Feth-i Selânik

Yıldırım Beyazid Had, Selanik’i feth etmiş iken Timur vaka’sından sonra yine Rumlar’ın eline geçip Kayser’in İstanbul İmparatorunun biraderi Enderikos’un zir-i tasarrufundaydı.

Osmanlılar ise her tarafı ihata ederek kale duvarlarına kadar tahatti ediyorlardı. Enderikos, onların tecavüzüne mani olamıyordu. Binaenaleyh Selanik’in ahalisi, memleketi muhafaza etmek şartı ile Venediklere terk ve ferağ etmişlerdi.

Sponsorlu Bağlantılar

Memalik-i Osmaniye arasında öyle mühim bir mevkiin Latinler elinde bulunmasını tecviz olunamıyacağından Şehriyar Hazretleri, bir cesim ordu ile o tarafa gönderdi. Lakin Venedik donanması, sefain-i İslamiyyeyi def’u teb’id eylediğinden bahren abluka kabil olmayıp ancak beren muhasara olunabildi. Bu cihetle muhasara kırk gün kadar mumted oldu. Nihayetu’l emr Hünkar’ın bizzat vaki olan teşvikatı üzerine sekizyüz otuz sekiz senesi receb’inin beşinci günü asakir-i Osmanniyye bir hücum-i umumi edip oklar çekirge alayı gibi burclar üzerine peran olduğu halde bir takım Osmanlı bahadırları nerdübanlar hisarın üzerine çıkarak anveten Selanik kalesini aldılar ve la yu’ad ve la yuhsa emval-i ganaime nail oldular. Ba’dehu etraftan vafir Ehl-i İslam ahali celb ve İskan ve memleketi esbab-ı hafazası istikmal edilerek salimen ve ganimen Edirne’ye avded buyuruldu.

Sponsorlu Bağlantılar

Daha önceden paylaşılan İskan Siyaseti Nedir? başlıklı yazı da iskan siyasetinin osmanlı devletine yararları, iskan siyasetinin osmanlıya yararları ve osmanlı iskan siyaseti hakkında bilgi hakkında bilgiler verildi. İstersen bir göz at.

☄️ Aklına takılanları yaz ve rahatla, sorularınızı bekliyoruz. 😊

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.